Zpět na úvod

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ BRNONaše společnost OSMEK, s.r.o. zajišťuje komplexní správu nemovitostí v Brně a blízkém okolí v rozsahu stanoveném ve smlouvě (standardně dle §724-736 Občanského zákoníku) a dle potřeb majitele nemovitosti (fyzická osoba, společenství vlastníků bytových jednotek, družstvo a pod). Správu provádíme v právních úkonech a jednáních jménem majitele na jeho účet na základě plné moci a v praktických činnostech, k nimž plné moci není třeba, jinými slovy provádíme za majitele nemovitosti vše potřebné tak, aby byl majitel co nejméně obtěžován, aby byl se stavem a správou svého majetku spokojen a aby jeho zisk, vyplývající z našeho hospodaření s jeho majetkem, byl co nejvyšší.

správa nemovitostí správa nemovitostí správa nemovitostí

Poskytované služby

V rámci provádění správy nemovitostí poskytujeme služby k jejichž plnění využíváme vlastních zkušeností a spolupráce s dvěma daňovými poradci a významnou právní kanceláří. Činnosti, které zde uvádíme, jsou náplní standardní smlouvy o provádění správy. Rozsah činností může být dle přání klienta upraven.

1.) Oblast technická
 • vedení technické evidence (tzv. pasportizace) budov, bytů a nebytových prostor
 • zajištění revizí technických zařízení a vybavení nemovitostí
 • provádění technických prohlídek
 • zajištění běžné údržby a oprav nemovitostí formou prověřených dodavatelských organizací nebo přímo vlastními zaměstnanci
 • zajištění a odborná pomoc při provádění rozsáhlejších oprav a rekonstrukcí
 • nepřetržitá havarijní služba
2.) Oblast provozní
 • evidence nájemců bytů, nebytových prostor a objektů
 • přebírání a předávání bytů, nebytových prostor, případně objektů novým uživatelům
 • zajištění služeb spojených s užíváním nemovitostí, provádění odečtu měřidel energií
 • zajištění pravidelného úklidu společných prostor domu, údržba zelených ploch, úklid chodníků
3.) Oblast ekonomická
 • předpis a kontrola plateb nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostor
 • předpis a kontrola plateb do fondů od spoluvlastníků bytových jednotek
 • vyúčtování služeb a spotřeb energií
 • vymáhání dlužného nájemného a jiných plateb
 • kontrola a úhrada dodavatelských faktur
 • vedení účetnictví
 • příprava podkladů a zpracování daní (z příjmů, DPH, z nemovitostí)
 • provádění pravidelných ekonomických rozborů a doporučení
4.) Oblast právní
 • uzavírání a vypovídání nájemních smluv a dohled nad jejich plněním
 • uzavírání smluv s dodavatelskými organizacemi na provádění služeb, oprav, rekonstrukcí apod.
 • uzavírání pojistných smluv
 • vyřizování reklamací,stížností a korespondence
CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality